Espai del comerciant >> Ordenances municipals

Legislació municipal

 

ESTATUTS

CONSELL DE LA CERÀMICA D'ONDA

CONSELL LOCAL DE COMERÇ I HOSTALERIA

CONSELL MUNICIPAL DE LA SALUT

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT

 

ORDENANCES FISCALS

IMPOSTOS

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Requisits per a sol·licitar les noves bonificacions de l'impost de activitats econòmiques a presentar davant de l'Ajuntament:

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES

 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 

TAXES

TAXA DE CLAVEGUERAM

TAXA PER LLICÈNCIA AMBIENTAL, COMUNICACIÓ AMBIENTAL I DECLARACIÓ RESPONSABLE

TAXA PER ARREPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I DRETS D'EXAMEN

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I SUBSEGÜENT CUSTÒDIA DELS MATEIXOS

TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I LA RESTA DE VEHICLES DE LLOGUER

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, DECLARACIONS RESPONSABLES I COMUNICACIONS PRÈVIES

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE RESULTEN D'INTERÉS GENERAL O AFECTEN LA GENERALITAT O A UNA PART DEL VEÏNAT

TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LA REALITZACIÓ DE FIRES I MOSTRES LOCALS DE PROMOCIÓ I AMINACIÓN DEL COMERÇ, ARTESANIA I HOSTALERIA ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT

TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VISITES GUIADES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL "MUSEU DEL TAULELL MANOLO SAFONT"

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS DE JOVENTUT PROGRAMADES PEL CASAL JOVE

TAXA PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS FORMATIVES PROGRAMADES PER L'AJUNTAMENT

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS EXERCIDES EN EL CENTRE DE DIA MUNICIPAL

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D'ESCOLA OBERTA

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

TAXA DEL CEMENTERI MUNICIPAL

ALTRES

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

 

ORDENANCES URBANÍSTIQUES I MEDIAMBIENTALS

NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANS PGOU 1998

ABOCAMENTS I ÚS DE XARXA DE CLAVEGUERAM D'ONDA

INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES DE TELECOMUNICACIONS DEL TERME MUNICIPAL D'ONDA

TANCA I APROFITAMENT DE SOLARES I TERRENYS

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC PER A TERRASSES

HORTS SOCIALS D'ONDA

MEDI RURAL DEL TERME MUNICIPAL D'ONDA

OBRES I ACTIVITATS

PLA DE CREMES

 

ORDENANCES GENERALS

SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS LLEUGERS

VENDA NO SEDENTÀRIA

TRÀFIC, CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA D'ONDA

SERVEIS ELECTRÒNICS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

CONVIVÈNCIA CIUTADANA

REGLAMENT DEL COS DE POLICIA

REGLAMENT DEL CENTRE ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A MAJORS (CEAM)

AUTORITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL

REGLAMENT MUNICIPAL AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D'ONDA

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL "LOCAL D'ASSOCIACIONS"

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball