El que has de saber abans de començar

QUÈ SÓN ESTABLIMENTS COMERCIALS DE DESCOMPTE DUR?

Són els de venda al detall de productes d'alta rotació i consum generalitzat que, amb una superfície de venda al públic entre 400 m'i2 1.000 m2, per a tindre la qualificació de gran establiment comercial, que complisquen almenys tres de les següents característiques:

a) Que no existisca venda assistida
b) Que aproximadament, més del 50% dels articles siguen marques comercials propietat de la cadena titular del negoci exercit en l'establiment comercial o fabricades en exclusiva per a ala mateixa.
c) Que aproximadament, més del 50% dels articles oferits s'exposen en el propi suport de transport
d) Que les bosses on s'empaqueten els articles venuts tinguen un preu específic
e) Que oferisquen al públic menys d'1.000 referències d'articles.

Tornar dalt
QUÈ ES CONSIDERA VENDA A DOMICILI ?

La venda a domicili és aquella en què l'oferta es produïx en domicilis privats, llocs d'oci o reunió, centres de treball i semblants que no siguen l'establiment del venedor. No es consideren vendes a domicili les entregues a domicili de mercaderies adquirides per qualsevol altre tipus de venda.
La publicitat d'este tipus de venda ha de ser entregada al consumidor, i ha d'incloure:

  • Identificació i domicili de l'empresa.
  • Número d'autorització per a la pràctica d'este tipus de venda.
  • Les dades essencials del producte o servici que permeten la seua identificació inequívoca en el mercat.
  • Preu, forma i condicions de pagament, gastos i termini d'enviament

La seua pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, siga quin siga el domicili social de l'empresa que la duga a terme.

Tornar dalt
QUÈ ÉS LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA ?

És la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent els camions-botiga. En tot cas, la venda no sedentària únicament podrà dur-se a terme en mercats fixos, periòdics o ocasionals així com en llocs instal·lats en la via pública per a productes de naturalesa estaciona.

És la venda prohibida, tant de majorista com detallista, quan el preu aplicat a un producte siga inferior al d'adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que figuren en la mateixa, o al de reposició si este fóra inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l'article haguera sigut fabricat pel propi comerciant, incrementats, en les quotes dels impostos indirectes que graven l'operació. No es computaran, als efectes de la deducció en el preu a què es referix el paràgraf anterior, les retribucions o les bonificacions de qualsevol tipus que signifiquen compensació per servicis prestats. Pot realitzar-se quan, el comerciant tinga per objectiu aconseguir els preus d'un o més competidors amb capacitat per a afectar, significativament, a les seues vendes, o es tracte d'articles peribles en les dates pròximes a la seua inutilització.

Tornar dalt
QUÈ ÉS EL COMERÇ ELECTRÒNIC ?

És tota forma de transacció o intercanvi d'informació comercial basada en la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions com a Internet.

La seua pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, siga quin siga el domicili social de l'empresa que la duga a terme

Tornar dalt
QUÈ ÉS LA VENDA AUTOMÀTICA ?

És la forma de distribució detallista en la qual es posa a disposició del consumidor el producte o servici perquè este ho adquirisca per mitjà de l'accionament de qualsevol tipus de mecanisme i amb el pagament previ del seu import.

Tornar dalt
QUÈ SÓN VENDES A DISTÀNCIA ?

Són les celebrades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, transmetent-se la proposta de contractació del venedor i l'acceptació del comprador per un mitjà de comunicació a distància de qualsevol naturalesa.

Són les vendes a distància, les vendes automàtiques i les vendes en pública subhasta.

És l'oferta al públic de mercaderies de qualsevol classe en què s'invoca pel venedor la seua condició de fabricant o majorista. Està prohibida a menys que reunisca les circumstàncies següents:

1. Que, en el primer cas, fabrique realment la totalitat dels productes posats a la venda i, en el segon, realitze les seues operacions de venda fonamentalment a comerciants detallistes.
2. Que els preus oferits siguen els mateixos que aplica a altres comerciants, majoristes o detallistes, segons els casos.

La seua pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, siga quin siga el domicili social de l'empresa que la duga a terme.

Tornar dalt
QUÈ SÓN VENDES ESPECIALS?

És l'oferta al públic de mercaderies de qualsevol classe en què s'invoca pel venedor la seua condició de fabricant o majorista. Està prohibida a menys que reunisca les circumstàncies següents:

  • Que, en el primer cas, fabrique realment la totalitat dels productes posats a la venda i, en el segon, realitze les seues operacions de venda fonamentalment a comerciants detallistes.
  • Que els preus oferits siguen els mateixos que aplica a altres comerciants, majoristes o detallistes, segons els casos.

Tornar dalt
QUÈ ÉS UNA VENDA DIRECTA ?

Són les vendes a distància, les vendes automàtiques i les vendes en pública subhasta.

Tornar dalt
© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball