Actualitat Notícies

Concessió de subvencions per a l'organització d'actuacions de Creació i Difusió d'Oferta Turística 2019

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, El Consell Plenari del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019, acorda aprovar les bases per les quals es regeix la concessió de subvencions per a l'organització d'actuacions de Creació i Difusió d'Oferta Turística 2019

Objecte de les ajudes:


L'objecte de les presents bases, és la regulació del procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló per a la realització d'activitats de creació i difusió de l'oferta turística de la província, havent de ser realitzades en 2019


Entitats beneficiàries:

Podran beneficiar-se de les subvencions les Associacions, Fundacions, Corporacions de Dret Publique i/o Entitats Privades amb seu social a la província de Castelló que no tinguen ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació és de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Castelló

 

Bases

Extracte

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball