Actualitat Notícies

Ajudes econòmiques Onda Innova i Centre Històric per a l'exercici 2019

L'Ajuntament d'Onda ha convocat per a l'exercici 2019 les ajudes econòmiques Onda Innova i Centre Històric, (BOP 46 - 9 d'abril de 2019).

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes ajudes qualsevol empresa o persona física inscrita en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, que s'haja donat d'alta com a tal en el Cens d'Obligats Tributaris a partir de l'1 de gener de 2019, tinga la seua seu social a Onda i l'objecte de la qual siga alguna de les matèries indicades en la base 1.

En la matèria d) de la base 1, l'empresa podrà estar constituïda amb anterioritat a l'1 de gener de 2019 però l'establiment per al qual se sol·licita l'ajuda haurà d'estar obert al públic amb posterioritat al 31 de desembre de 2018.

Podrà sol·licitar aquesta ajuda una persona que presente un projecte de creació d'empresa relacionat amb les matèries indicades en la base 1, encara que en el moment de sol·licitud encara no s'haja donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris, no obstant això, haurà d'estar-lo en la data de pagament de les factures que presente com a justificació de l'ajuda a aquest Ajuntament.

Quantitat: 15.000 €

Objecte

L'objecte de les presents bases és convocar la concessió per l'Ajuntament d'Onda d'ajudes econòmiques vinculades a projectes de creació d'empreses en les matèries indicades a continuació desenvolupats en l'àmbit del municipi d'Onda:

a. Empreses innovadores: projectes empresarials amb caràcter innovador en sentit ampli (producte, processos, model de negoci, comercialització, etc.).

b. Empreses dedicades a l'aprofitament forestal.

c. Empreses que diversifiquen l'agricultura local.

d. Empreses que se situen físicament en el Centre Històric d'Onda declarat i l'establiment del qual estiga obert al públic en la planta baixa.

En la matèria d., a més de projectes de creació d'empresa, podran obtindre una ajuda econòmica aquelles empreses ja creades que òbriguen un nou establiment obert al públic en el Centre Històric declarat.

Costos subvencionables

Es consideren subvencionables els següents costos:

a. Honoraris de la redacció del projecte de viabilitat de l'empresa.

b. Inversions materials: Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en el centre de treball.

c. Inversions immaterials: Adquisició de drets de patents, llicències, know-how, o coneixements tècnics no patentats.

Quantia de la subvenció

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables.

La quantia de l'ajuda no podrà superar els 5.000 euros.

Termini de sol·licitud

Fins al 16 de setembre de 2019.

Termini de justificació

Fins al 30 de novembre de 2019.

Convocatòria

Extracte de la convocatòria

 

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball