Actualitat Notícies

Ajudes a la contractació Onda 2020

Ja estan disponibles les ajudes per a fomentar la contractació de persones desocupades a Onda.
Ajudes a la contractació Onda 2020

OBJECTE

Fomentar la contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses situades en l'àmbit territorial d'Onda, així com ajudes a les persones desocupades, durant l'any 2020.


COL·LECTIUS SUBVENCIONABLES

Els col·lectius a subvencionar són:

a) Persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

b) Persones majors de 50 anys.

c) Primera oportunitat, persones que manquen d'experiència laboral en la seua formació, així com persones que busquen la seua primera ocupació. Aquestes persones hauran d'estar inscrites en l'Agència de col·locació de l'Ajuntament d'Onda.

d) Unitats familiars amb tots els seus membres en desocupació.


DESTINATARIS

1.- AJUDA A l'EMPRESA

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses, incloses les persones treballadores autònomes, amb llicència d'activitat a Onda, amb seu social o no en aquest municipi, i aquelles que no disposen d'aquesta llicència per no exercir la seua activitat en un local determinat però amb seu social a Onda, que contracten a persones desocupades empadronades en el municipi en el moment de la sol·licitud de la subvenció i de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Resultarà objecte de l'ajuda una quantitat fixa sobre nòmina. La quantia de la subvenció s'establirà sobre la base del període de contractació i hores setmanals amb els següents límits:

 

COLECTIU DURACIÓ CONTRACTE QUANTÍA ADICIONAL HORES SETMANALS

Primera oportunitat

6 mesos

500€

40 hores

Conversió a indefinit o indefinit

2.000€

Diversitat funcional

6 mesos 500€

Conversió a indefinit o indefinit

2.000€
Diversitat funcional psíquica 6 mesos

1.000 €

Conversió a indefinit o indefinit

4.000 €

Majors de 50 anys

6 mesos

1.000€

Conversió a indefinit o indefinit

4.000€

Famílies amb tots els seus membres en desocupació

6 meses

600€

Conversió a indefinit o indefinit

2.400€

Per a les contractacions a jornada parcial i inferiors a 40 hores setmanals la quantia es calcularà de manera proporcional, la jornada mínima subvencionable serà de 20 hores setmanals.

Tindran una bonificació addicional de 500 euros, qualsevol dels col·lectius indicats en el punt anterior, que siguen parats de llarga duració i no siguen perceptors de prestacions per desocupació.

En el cas de pertànyer a més d'un col·lectiu només es computarà per un.


2.- AJUDES A les PERSONES DESOCUPADES

    Ajuda en concepte de transport o mobilitat: quan la persona desocupada accepte un contracte a jornada parcial i haja de desplaçar-se fora del municipi d'Onda, tindrà dret a una ajuda que ascendirà a 0,19 euros per quilòmetre, amb un límit de 40 euros mensuals durant un període de sis mesos.

    Ajuda per discapacitat: quan la persona contractada tinga una diversitat funcional reconeguda igual o superior al 33%, haja de desplaçar-se fora del municipi d'Onda i per al seu desplaçament al lloc de treball utilitze transporte públic o vehicle propi, tindrà dret així mateix a una ajuda de 6 euros al dia, per dia treballat amb un límit de sis mesos,

    Ajuda per participació en accions formatives impulsades per l'Agència de Col·locació amb una duració mínima de 50 hores lectives: en el cas que l'acció formativa necessite de la realització de pràctiques no laborals, es podrà rebre una ajuda per a desplaçament al lloc de realització de les pràctiques per una quantia de 0,19 euros per quilòmetre. S'anul·larà aquesta ajuda i el dret al cobrament de la mateixa si s'incorren més de tres faltes d'assistència injustificades o per renúncia al curs.

REQUISITS

Disponibles en les bases de la convocatòria
TERMINI DE SOL·LICITUD

Fins al 30 de setembre de 2020.


TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Fins al 16 de novembre de 2020.

Ací teniu les bases:

Bases

Mes informació ací:

http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=326

© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball