El que has de saber abans de començar

¿QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR EN LES PROMOCIONS DE VENDES?

Per a poder practicar una promoció comercial és necessari que els articles hagen format part de les existències prèviament, sense que puguen ser adquirits únicament per a incloure's en les promocions, excepte en el cas dels establiments dedicats en exclusiva a la venda de saldos.
És obligatori disposar d'existències suficients per a fer front a la venda. Per això el comerciant deurà:

  • Comptar en tota promoció o publicitat de promoció de vendes amb les existències necessàries per a satisfer la demanda previsible dels consumidors, excepte en les vendes en liquidació.
  • Es considera que la promoció no satisfà la demanda previsible quan les existències no són suficients per a cobrir la demanda d'un dia complet d'obertura, sense perjuí d'allò que s'ha disposat sobre la duració de les rebaixes.
  • La duració de la promoció haurà d'indicar-se en els envasos dels productes en què es promocionen regals. En este cas, el fabricant o el comerciant si és el cas estaran obligats a l'entrega de la prima si el consumidor va adquirir el dret a ella mentres els productes han estat exposats a la venda, encara que haguera caducat la promoció.
  • Respecte als articles promocionats, cal destacar que:
    • El comerciant no pot limitar el nombre d'unitats d'article promocionat per client.
    • Tampoc podrà variar el preu com a resposta a un increment de vendes.
    • Quan no es puga satisfer tota la demanda, no es podran establir criteris discriminatoris de preferències entre els compradors.
    • Quan les promocions no aconseguixen la mitat de l'inventari no podran realitzar-se amb caràcter general.
    • Els articles promocionats han de trobar-se clarament separats de la resta de promocions o articles de l'establiment.

Tornar dalt
¿QUIN S'ENTÉN PER VENDA EN REBAIXES ?

Venda en rebaixes

La venda en rebaixes és la que es realitza en ocasió del canvi d'estació o del fi de temporada, en la que els articles s'oferixen, en el mateix establiment en què s'exercix habitualment l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de la dita venda.

 

articles sobre els quals s'aplica

Els articles objecte de la venda en rebaixes hauran d'haver estat inclosos amb anterioritat en l'oferta habitual de ventas i han d'haver sigut posats a la venda a un preu ordinari superior a què s'oferta com rebaixat. Els articles no poden estar deteriorats.

Període de rebaixes

Les vendes en rebaixes podran tindre lloc en els períodes estacionals de major interés comercial segons el criteri de cada comerciant.

La duració de cada període de rebaixes sàrria lliurement decidit per cada comerciant.

Comunicació a la Conselleria

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al públic i publicitat

Tant en la publicitat anterior com durant les rebaixes, així com en la presentació dels productes en l'interior dels locals comercials, la reducció dels preus haurà de manifestar-se exhibint el nou preu junt amb el preu habitual aplicat per l'establiment comercial. No obstant això, quan es tracte d'una reducció percentual d'un conjunt d'articles que figuren en l'interior de l'establiment, bastarà amb l'anunci genèric de la dita reducció sobre el preu habitual, sense necessitat que conste individualment en cada article. 

S'anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca en l'establiment, la duració del període de rebaixes per mitjà de la indicació des de l'inici de cada temporada, de les dates de començament i final del període de les mateixes.

Normativa

títol V de la Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, (DOCV núm. 6488, de 25 de març)

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres leyes  complementàries.

Titule V del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

Tornar dalt
¿QUÈ NO ÉS VENDA EN REBAIXES ?

No és venda en rebaixes:
a) la promoció d'articles amb obsequi o prima
b) la d'articles venuts conjuntament a un preu especial
c) la venda d'articles amb un preu reduït que no s'hagueren oferit al preu normal amb anterioritat
d) la venda a preus reduïts de productes deteriorats
e) la venda de productes disenyats específicament per a vendre's a preu reduït

Tornar dalt
¿QUIN S'ENTÉN PER SALDOS O VENDA DE RESTES?

Són les vendes d'articles amb un valor de mercat disminuït a causa del deteriorament, desús o obsolescència dels mateixos. Les vendes de saldos deuran anunciar-se necessàriament amb la denominació "venda de saldos" o "venda de restos"

Complint estes condicions, tot comerciant podrà vendre els seus propis saldos de forma permanent sempre que es troben degudament separats de la resta d'articles i promocions.

Els establiments dedicats permanentment i exclusivament a la venda de saldos hauran d'indicar-ho en l'exterior. Només estos establiments poden saldar articles aliens o adquirits específicament per a ser venuts com a saldos.

Des de la Llei 3/2011 de 23 de març de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, existix la obligatorietat de comunicació a la Direcció General competent en matèria de comerç.

Tornar dalt
¿QUIN S'ENTÉN PER VENDES EN LIQUIDACIÓ ?

p align="justify"> S'entén per venda en liquidació la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb esta denominació o una altra equivalent, té lloc en execució d'una decisió judicial o administrativa, o és duta a terme pel comerciant o per l'adquirent per qualsevol títol del negoci d'aquell en algun dels casos següents:

Canvi de ram de comerç o modificació substancial en l'orientació del negoci .

Cessació total o parcial de l'activitat de comerç. En el supòsit de cessament parcial haurà d'indicar-se la clase  de   mercaderies objecte de liquidació.

articles sobre els quals s'aplica

No podran ser objecte de liquidació aquells articles que no formaren part de les existències de l'establiment un mes abans de l'inici de la mateixa, o aquells que van ser adquirits pel comerciant a fi d'incloure'ls en la liquidació mateixa.

No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes semblants a l'anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan esta última tinga lloc en execució d'una decisió judicial o administrativa, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.

 

Duració

El període de liquidació serà com màximo d'un any

Comunicació a la Conselleria

No és necessària la prèvia comunicació a la Conselleria

Informació al públic i publicitat

En cap cas l'oferta podrà induir el comprador a creure que la venda en liquidació es fa a preus reduïts quan tal reducció no siga certa amb relació als preus habitualment practicats abans de la liquidació.

 En el cas de cessament parcial, haurà d'indicar-se la classe de mercaderia objecte de la liquidació.

Canvi de local o realització d'obres d'importància en el mateix.

Qualsevol supòsit de força major que cause greu obstacle al normal exercici de l'activitat comercial.

Tornar dalt
¿QUIN S'ENTÉN PER VENDES AMB OBSEQUI ?

Vendes amb obsequi

Consistixen a oferir als compradors un altre producte o servici gratuït o a preu especialment reduït amb la finalitat de promoure les vendes

Comunicació a la Conselleria

No precisen de comunicació a la Conselleria.

Informació al púbic i publicitat

Quan l'entrega de l'obsequi se supedite a vals, cupons o altres, es donarà a conéixer de forma precisa l'objecte de l'obsequi i les condicions per a l'obtenció.

 En cas de sortejos o concursos, les bases seran accessibles als destinataris.

 Els obsequis o incentius que no s'entreguen de manera immediata deuran entregar-se al comprador en el termini màxim de tres mesos des que el comprador va complir amb els requisits per a obtindre.

  En cas d'oferta conjunta de dos productes diferents que també es venen per separat, el comprador deurà beneficiar-se d'una reducció de preu que resultarà de comparar el preu global amb els preus individuals.

  Les bases per les quals es regiran els concursos, sortejos o semblants, hauran de constar en l'envàs o embolcall del producte de què es tracte o, quan no siga possible reproduir-les en la seua integritat, estar degudament acreditades davant de notari i ser accessibles per als seus destinataris en els termes assenyalats en l'article 64. En la publicitat ha de fer-se menció expressa a l'existència d'estes bases, així com al procediment per a la seua obtenció

  

Tornar dalt
¿QUÈ ÉS UNA VENDA AMB PÈRDUA ?

És la venda prohibida, tant de majorista com detallista, quan el preu aplicat a un producte siga inferior al d'adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que figuren en la mateixa, o al de reposició si este fóra inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l'article haguera sigut fabricat pel propi comerciant, incrementats, en les quotes dels impostos indirectes que graven l'operació. No es computaran, als efectes de la deducció en el preu a què es referix el paràgraf anterior, les retribucions o les bonificacions de qualsevol tipus que signifiquen compensació per servicis prestats. Pot realitzar-se quan, el comerciant tinga per objectiu aconseguir els preus d'un o més competidors amb capacitat per a afectar, significativament, a les seues vendes, o es tracte d'articles peribles en les dates pròximes a la seua inutilització.

Tornar dalt
© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball