El que has de saber abans de començar

QUINES OBLIGACIONS TINC COM A COMERCIANT DETALLISTA?

Hi ha tres tipus d'obligacions a què per llei es troba subjecte el comerciant detallista: obligacions genèriques, obligacions bàsiques enfront dels consumidors i exhibició de preus.

Tornar dalt
QUINES SÓN LES OBLIGACIONS GENÈRIQUES?

Les obligacions genèriques: són un conjunt de deures a complir per part del comerciant.

 • Amb caràcter general les establides per les normes relatives als béns la venda de les quals oferixen. En especial han de complir-se les normes relatives a la composició dels productes, etiquetatge i de seguretat dels mateixos, així com les especials del sector o sectors comercials que constituïsquen l'objecte de la seua activitat, i retirar del seu establiment els béns que no compliren les dites normes.
 • Acreditar davant de l'administració competent estar en possessió de les autoritzacions i llicències que els siguen exigibles.
 • Trobar-se al corrent en el pagament dels tributs de qualsevol classe de què resulten subjectes passius.
 • Complir les normes de protecció dels drets de consumidors i usuaris.

Tornar dalt
QUINES SÓN LES OBLIGACIONS BÀSIQUES DAVANT DELS CONSUMIDORS?

Les obligacions bàsiques enfront dels consumidors: sense perjuí de la normativa general i autonòmica en matèria de defensa dels consumidors i usuaris els comerciants hauran de complir els aspectes següents:

 • Exhibir junt amb els articles els seus corresponents preus de venda al públic.
 • Entregar factura, rebut o document acreditatiu de l'operació realitzada degudament desglossat si és el cas, llevat que el consumidor renuncie expressament al seu entrega.
 • Tindre a disposició dels consumidors fulls de reclamacions.
 • Entregar document de garantia en tota venda d'articles de naturalesa duradora.
 • Realitzar les seues activitats promocionals sense incórrer en formes de publicitat il·lícita, en particular, sense incórrer en publicitat engañóssa.
 • Contractar amb els consumidors sense existència de clàusules abusives.
 • Comercialitzar articles segurs i amb un adequat servici d'assistència tècnica.

Tornar dalt
ES POT EXERCIR L’ACTIVITAT DE COMERÇ DETALLISTA DESPRÉS D’UNA LIQUIDACIÓ?

La duració màxima de la venda en liquidació serà d'un any

No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similiares a l'anterior, en el curs dels 3 anys següents, excepte quan esta última tinga lloc en execució de decisió judicial o administratitva, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.

(art. 28 del RD-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat)

 

Tornar dalt
QUÈ ÉS EL REGISTRE D’ACTIVITATS COMERCIALS?

El Registre d'Activitats Comercials (RAC) ha sigut suprimit pel Decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)

Tornar dalt
¿QUINES AUTORITZACIONS I COMUNICACIONS PRÈVIES HA DE REALITZAR EL COMERCIANT?

El comerciant ha de sol·licitar autorització de la Conselleria competent en matèria de comerç per a:

 1. La obertura, modificació o ampliació de grans superfícies, açò és, establiments que tinguen una superfície de venda igual o superior a 1.000 metres quadrats, o en poblacions de menys de 40.000 habitants, els que tinguen una superfície igual o superior a 600 metres quadrats.
 2. Realitzar venda domiciliària i venda a distància (incloses les que es realitzen través d'Internet). Omplir imprés de sol·licitud RAC-03 i documentació que s'especifica al dors del mateix segons la modalitat de venda.
 3. Venda directes en recintes firals amb retirada de mercaderia.
  El comerciant ha de comunicar a la Conselleria competent en matèria de comerç, almenys amb un mes d'antelació, la realització de les següents activitats promocionals:
 4. Vendes en liquidació.
 5. Vendes de saldos.
  En tot cas s'haurà de sol·licitar autorització o llicència a l'Ajuntament corresponent per a:
 6. L'obertura d'un establiment comercial (també en els casos en què tinga autorització de la Conselleria com a gran superfície).
 7. Realitzar venda ambulant.

Tornar dalt
© 2021 - Ajuntament d'Onda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball